Oferta Nzol

ZAPEWNIAMY MIŁĄ I FACHOWĄ OPIEKĘ


INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO:

1. ODPŁATNOŚĆ PACJENTÓW ZA POBYT W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM 

Od 01.02.2018r posiadamy umowę z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację świadczeń medycznych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, zakres: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym / opiekuńczo-leczniczym.
Osoba przyjęta do NZOL w ramach kontraktu z NFZ ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa pacjent w wysokości 70% otrzymywanego świadczenia – renty czy emerytury. Wyciąg z przepisów dot. zakładu opiekuńczo-leczniczego: odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie oraz przyjęć.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych Dz. U. 2012 nr 0 poz. 731

Oferujemy również pobyt odpłatny
Zakład Opiekuńczo Leczniczy w ramach prowadzonej działalności, prowadzi sprzedaż usług opiekuńczo-leczniczych po cenie komercyjnej. Do przyjęcia na miejsce komercyjne również jest wymagana dokumentacja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych Dz. U. 2012 nr 0 poz. 731
Termin przyjęcia musi być wcześniej ustalony z kierownikiem NZOL- u i uzależniony jest od dysponowania wolnymi miejscami pobytowymi.

2. WNIOSEK O PRZYJECIE DO NZOL składa się:

Załączniki wniosku :
1. WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO.
2. WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.
3. SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO.
4. SKALA BARTHEL – PODPISANA PRZEZ LEKARZA ORAZ PIELĘGNIARKĘ POZ lub ODDZIAŁU SZPITALNEGO.  

Wraz z wypełnionym kompletnym podpisanym wnioskiem proszę dostarczyć również:
1.   Skierowanie do NZOL na kuponie (recepcie) od lekarza POZ lub Oddziału Szpitalnego – który to zawiera prośbę o skierowanie do NZOL oraz skróty jednostek chorobowych pacjenta w kodzie ICD 10.
2.   Ksero wszystkich dotychczasowych wypisów z przebytego leczenia szpitalnego.
3.   Ksero decyzji rentalno – emerytalnej z marca b/r lub ksero decyzji o przyznaniu zasiłku stałego z MOPS.
4.   Ksero przyznanej grupy inwalidzkiej jeśli chory taką posiada.
5.   Ksero wydanego ubezwłasnowolnienia pacjenta – jeśli takie istnieje.
6.   Jeżeli pacjent wymaga żywienia przez sondę żołądkową dietą przemysłową należy dostarczyć dokumenty kwalifikujące go do w/w diety oraz skalę NRS lub SGA.
7.   Wyniki badań laboratoryjnych wykonanych w okresie od 1-6 m- cy ( morfologia, CRP, badanie ogólne moczu, Aspat, Alat, bilirubina, jonogram, glukoza i kreatynina we krwi, Hbs), wymaz z odleżyn, EKG oraz RTG klatki piersiowej wykonane w ostatnich 2 latach. Aktualne zdjęcie RTG płuc jeżeli pacjent ma schorzenie płuc

W dniu przyjęcia dokonuje się w zakładzie ocenę stanu zdrowia pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (jak w karcie kwalifikacyjnej). Jeżeli ocena przekracza 40 pkt pacjent nie może być przyjęty do zakładu.  

WARUNKI SKIEROWANIA i PRZYJĘCIA:
1. Warunkiem przyjęcia pacjenta jest kwalifikacja lekarza opiniującego Zakładu oraz przedłożenie kompletu dokumentacji
2. Kierownik zakładu powiadamia osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do zakładu drogą telefoniczną lub na piśmie.
3. Osoby oczekujące na miejsce w Zakładzie umieszcza się na LIŚCIE OSÓB OCZEKUJĄCYCH.
4. W przypadkach nagłych, wynikających ze zdarzeń losowych i uzasadnionych stanem zdrowia, na wniosek lekarza, może być wydane skierowanie na czas określony poza kolejnością. 

Przeciwwskazania do przyjęcia:
1.  Stany chorobowe wymagające całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji
2.  Choroba nowotworowa
3.  Zaburzenia i choroby psychiczne
4.  Uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych.

Informacja o dofinansowaniu zadania z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Rodzaj programu „Programu dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej”
Nazwa Projektu: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”
Projekt ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez wyeliminowanie ograniczeń obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracowników, wyposażając stanowiska pracy w sprzęt wspomagający odciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników.

Całkowita wartość projektu: 75 099,00 zł
Kwota dofinansowania: 60 079,20 zł
Data podpisania umowy: listopad 2023r.