Klauzula Informacyjna

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZACISZE Agnieszka Daraż - Pierożyńska „4 BODY” "Administrator"), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej: "RODO"), niniejszym informuje, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZACISZE Winne Podbukowina 12, 37-750 Dubiecko,
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer 16 672 91 77  oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@zakladzacisze.pl
 
2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
- prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z art. 23 i nast. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst. jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318) - w celu świadczenia Pani/Panu świadczeń zdrowotnych, dokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń w związku z udzielonym Pani/Panu świadczeniami zdrowotnymi w związku z uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe mogą zostać ujawnione: - Narodowemu Funduszowi Zdrowia – w razie, gdy świadczenia zdrowotne udzielane Pani/Panu są finansowane ze środków publicznych; - osobom i podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318); - osobom (np.: lekarze, fizjoterapeuci) które wykonywać będą w imieniu Administratora Pani/Panu świadczenia zdrowotne oraz wszelkie czynności z tym związane; - wszelkim podmiotom publicznym, w tym organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania w zakresie wykonywanych przez nie obowiązków.
 

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkiem Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

5. OKRES PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez: przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
- dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
- dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
- zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
- skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: (i) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

6. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przez Niepubliczny ZOL ZACISZE przetwarzane, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia - z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 6 lipca 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318):
§  prawo dostępu do danych osobowych;
§  prawo do sprostowania danych osobowych;
§  prawo do usunięcia danych osobowych;
§  prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
§  prawo do przenoszenia danych osobowych;
§  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
§  prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. WYMÓG PRZEKAZANIA DANYCH

Podane przez Panią/Pana dane osobowe są wymagane przepisami prawa w celu realizacji świadczeń.

8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Administrator w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.